Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

obowiązki instytucji obowiązanych w obliczu istniejących przepisów.

Data szkolenia:

tel.– w godz.  od 9:00  do 14:00

Miejsce szkolenia:

Katowice, ul. Piotra Skargi 8/505 [w naszym Ośrodku]

 Metoda szkolenia

wykład i warsztaty na podstawie praktycznych przykładów, w tym casusów zgłaszanych przez uczestników

Adresaci szkolenia

 instytucje obowiązane czyli wymienione w art. 2 ust.1 ustawy o praniu pieniędzy, podmioty /przedsiębiorcy/,
w szczególności przyjmujący płatności gotówkowe; jednostki współpracujące, czyli administracja rządowa i samorządowa

Cel szkolenia

przygotowanie podmiotów /przedsiębiorców/ do stosowania ustawy i wdrożenia obowiązkowej procedury w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy; weryfikacja i kontrola stosowania ustawy

Zakładane efekty

wdrożenie procedury oraz nabycie umiejętności stosowania w praktyce postanowień ustawy, w tym umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych.

Program szkolenia

1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu.
2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego.
3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
    rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg)
    i metodologii (m.in. FATF, OECD).
4. Obowiązki instytucji obowiązanych w obliczu istniejących przepisów:
    • Obowiązki rejestracyjne:
    - obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych
    przez instytucję obowiązaną,
    - obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję
    obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,
    - obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
    - obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez
    Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
    • Obowiązki analityczne:
    - obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego
   przez każdego klienta,
    • Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
    - obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji
    publicznie dostępnych,
    - obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji
   beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,
    - obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru
   stosunków gospodarczych,
    - obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem,
    • Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska
    polityczne" (PEP).
5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu
    pieniędzy.
6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:  
   • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
   • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji
   przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:
   • ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka,
   • analiza oceny ryzyka,
   • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
   • kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka,
8. Projekt nowych ram AML/CFT w UE, czyli założenia IV Dyrektywy:
   • cele IV Dyrektywy AML,
   • nowy krąg "instytucji obowiązanych",
   • zmiany w regułach risk based approach,
   • zmiany w zakresie dokumentowania i aktualizacji analiz bazujących na RBA,
   • zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) w tym ograniczenie wyjątków od
   stosowania CDD,
   • skodyfikowanie w załącznikach do IV Dyrektywy czynników niższego i wyższego ryzyka
   generowanego przez klienta,
   • zmiany w postrzeganiu "beneficjenta rzeczywistego" (zwłaszcza osób prawnych) i obowiązek
   posiadania wiedzy o beneficjencie rzeczywistym przez samego klienta,
   • zmiany dotyczące instytucji PEP'a (krajowego, zagranicznego lub międzynarodowego),
   • ułatwienia w obiegu informacji związanej z AML w ramach grup kapitałowych,
   • zmiany w systemie sankcji za naruszanie reguł AML, nowy katalog sankcji.
9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium
    przypadków/.
10. Pytania i odpowiedzi

 


 

Cena szkolenia

250 zł netto

308 zł brutto od osoby

225 zł netto

276,75 zł brutto dla kolejnej osoby z firmy lub stałych klientów

- płatne najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
- w razie rezygnacji ze szkolenia 3 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata nie podlega zwrotowi.

Prowadzący:

Tomasz Gzela (prawnik, absolwent studiów podyplomowych z ekonomii,
specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, praktyk skarbowości, wykładowca akademicki)

W ramach szkolenia oferujemy:

materiały autorskie wykładowcy,
serwis kawowy, poczęstunek,
obiad,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

Oferta specjalna

Specjalna cena na szkolenie, które odbędzie się 11.02.2015r.: „Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa z uwzględnieniem zmian od 2015r.”
– 200zł netto (brutto: 246zł)
dla osób, które wezmą udział w szkoleniu w dniu 12.02.2015r. „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy”