Regulamin Ośrodka Szkoleniowego

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach / kursach

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem szkoleń / kursów jest Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Zawodowego „DZETA” Barbara Poniedziałek – Hulbój Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Katowice ul. P.Skargi 8.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach / kursach, które oferuje Organizator;
 3. Uczestnikiem kursu może być osoba indywidualna oraz osoba zgłaszana przez firmę / instytucję;
 4. Szkolenia / kursy organizowane są w zakresie i terminach opisanych w ofercie zawartej na stronie internetowej lub przesłanej Uczestnikowi / Zgłaszającemu;
 5. Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, przerwy kawowe oraz inne profity zawarte w ofercie poszczególnych szkoleniach / kursów;
 6. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” jest odbierane osobiście lub przez upoważnioną osobę w sekretariacie fimy w Katowicach, ul. Piotra Skargi 8/505, istnieje możliwość wysłania na życzenie listem poleconym na wskazany adres – koszt wysysłki: 8zł;
 7. Wystawienie duplikatu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” – cena: 20zł
 8. Za godzinę szkoleniową Organizator przyjmuje godzinę lekcyjną, tj. 45 min.;
 9. W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania szkolenia / kursu;
 10. W przypadku niedyspozycyjności wykładowcy z przyczyn losowych na zaplanowancy zajęciach, Organizator zastrzega sobie zmianę terminów poszczególnych zjazdów, informuje Uczestników e-mailem lub telefonicznie;
 11. Materiały edukacyjne wręczane uczestnikowi chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione;
 12. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania treści szkoleń / kursów na jakichkolwiek nośnikach danych (audio, audiowizualnych, itp.) 

II.                UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH / KURSACH

 1.  Zgłoszenie na szkolenie / kurs należy dokonać poprzez wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia wysyłana jest do zgłaszającego na życzenie drogą e-mailową;
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / kursie jest także uiszczenie określonej w ofercie szkolenia / kursu zaliczki poprzez wpłatę na konto Organizatora najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminie rozpoczęcia. Nieuiszczenie opłaty w tym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika z listy osób zgłoszonych;
 3. Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty;
 4. O zakwalifikowaniu na wybrany termin decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami;
 5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w pojedyńczych zajęciach Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia kursu w innym terminie z inną grupą, na podstawie pisemnej prośby i jej akceptacji ze strony Organizatora – pod warunkiem wolnych miejsc

 III.             ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE / KURS

 1. Wpłaty można dokonać gotówką w sekretariacie firmy w Katowicach, ul. Piotra Skargi 8/505 lub przelewem na konto poniżej, po otrzymaniu potwierdzenia realizacji kursu:
     Bank Śląski K-ce II o/Sosnowiec
     52 1050 1360 1000 0008 0060 5131

2. W ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT;

3. Zgłaszający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy;

4. Istnieje możliwość rozłożenia opłat w nieoprocentowanych ratach – wysokość oraz terminy rat określona jest w harmonogramie kursu; 

IV.                 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU / KURSIE

 Rezygnacje uczestnictwa należy przesłać w formie pisemnej

 V.                WARUNKI I MOŻLIWOŚĆ ZWROTU WPŁACONYCH PRZEZ UCZESTNIKA WPŁAT PIENIĘŻNYCH

 1.  Zwrot zaliczki w przypadku odwołania szkolenia / kursu przez Organizatora:
  1.1  Zwrot zaliczki następuje na wyraźną prośbę Uczestnika określoną pisemnie listem przesłanym pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektroniczej
  1.2  Zwrot następuje na wskazany w pisemnej prośbie przez Uczestnika numer konta bankowego lub osobiście w siedzibie Organizatora, we wcześniej umówionym terminie; 
 2. Zwrot zaliczki w przypadku przesunięcia szkolenia / kursu przez Organizatora:
  2.1 W przypadku braku akceptacji nowego terminu szkolenia / kursu, zwrot wpisowego następuje na zasadach określonych w pkt V.1.1
  2.2 W przypadku akceptacji nowego terminu szkolenia / kursu a nieobecności na nim, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Zwrot zaliczki w przypadku nieobecności na szkoleniu / kursie:
  3.1 W przypadku, gdy uczestnik potwierdza chęć udziału w szkoleniu / kursie, poprzez wpłatę zaliczki a nie stawi się w miejscu i terminie jego rozpoczęcia bez żadnego uzasadnienia, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. Zwrot nadpłaty w przypadku rezygnacji w trakcie szkolenia / kursu:
  4.1 W przypadku, gdy Uczestnik dokona wpłaty za szkolenie / kurs a następnie zrezygnuje w trakcie udziału – zwrotów nie dokonujemy. W takim przypadku dajemy możliwość ukończenia szkolenia / kursu w innym teminie – jeśli będziemy mieli wymaganą ilość Uczestników aby taki kurs zorganizować. 

VI.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Dane Uczestnika szkolenia / kursu będą wykorzystane przez Organizatora do celów związanych z realizacją zamówienia;
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej;
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi z dniem 10.12.2009 r.