Kurs Samodzielny Księgowy dla zaawansowanych

Zaawansowany kurs księgowy dla samodzielnego księgowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i działu księgowego. 

 Kurs ten przeznaczony jest dla osób mających już podstawowe przygotowanie księgowe. Trudno jest tu zaczynać od zera – to jest stanowisko z odpowiedzialnością zawodową. Ponadto uczestnicy mają świadomość wagi otrzymywanych informacji i oczekują dostarczenia im wiedzy dostosowanej do poziomu kursu.

W karierze zawodowej księgowego jest to drugi szczebel w hierarchii zawodowej, który osiąga się po zdobyciu niezbędnej wiedzy fachowej popartej praktyką w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w firmach o różnym profilu działalności a to jak wiadomo trudno osiągnąć startując od zera.

 Kurs dla samodzielnych księgowych składa sie z trzech głównych części

Pierwsza z nich to wybrane zagadnienia rachunkowości, gdzie:

 • po omówieniu pojęć i definicji stosowanych rachunkowości w świetle Ustawy o Rachunkowości
 • omawiane są szczegółowo wybrane zagadnienia rachunkowości i księgowości.

W drugiej części są zagadnienia podatkowe i prawne, gdzie:

 • po omówieniu Ordynacji podatkowej i zasad postępowania podatkowego
 • zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące podatku VAT
 • oraz podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych.
 • na koniec wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, kodeksu pracy i cywilnego

Cześć trzecia to kompleks 75 godzin zajęć z księgami rachunkowymi w Symfonii , gdzie:

 • na początku omówione zostaną zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • po czym nastąpi prowadzenie ksiąg rachunkowych spółkach kapitałowych, osobowych i osób fizycznych w programach Symfonii
 • na podstawie tych danych w następnym module nastąpi naliczanie i rozliczanie podatków w każdej z tych firm
 • i na koniec w każdej z tych firm nastąpią zamknięcia z obowiązkiem sporządzenia prac bilansowych oraz sprawozdań finansowych

Najlepszym absolwentom pomagamy znaleźć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego (m.in. w naszym biurze rachunkowym).

Informacje o kursie                               Szczegółowy program kursu

 


 

Wymagania:

 • znajomość zagadnień rachunkowości i księgowości na poziomie podstawowym
 • praktyka na komputerowym stanowisku księgowego jest bardzo pomocna
 • elementarna znajomość obsługi komputera i arkuszy kalkulacyjnych np. Excel.
 • zainteresowanie tematyką,
 • potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Kurs Samodzielny księgowy dla zaawansowanych

informacja o kursie [kod zawodu: 241103]

Dla kogo?

Jest to kurs księgowy wyższego szczebla niż podstawowy, przewidziany dla księgowych pracujących na samodzielnych stanowiskach i podejmujących decyzje w zakresie kompetencji właściwych dla tego stanowiska.

Dla słuchaczy tego kursu oferujemy rozszerzone zajęcia z rachunkowości z uwzględnieniem wymagań Ustawy o Rachunkowości, wzbogacone o komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych osób prawnych i fizycznych o różnym profilu działalności z obowiązkowym naliczaniem podatków dochodowych i VAT oraz prowadzeniem prac bilansowych i sprawozdań finansowych. W zagadnienia podatkowe i prawne słuchacze wtajemniczani są przez specjalistów tych zagadnień.

Taka forma kursu dla samodzielnych księgowych wynika z realiów aktualnej sytuacji rynkowej, która stwarza większe szanse dla osób posiadających wiedzę popartą praktyką księgową z wykorzystaniem systemu komputerowego aniżeli dla posiadaczy „czystej” wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości.

Oferowana na tym kursie duża ilość zajęć warsztatowych i praktycznych księgowości w systemie informatycznym gwarantuje nabycie praktyki księgowej wymaganej w pracy samodzielnego księgowego. 

Kurs ten adresowany jest dla osób zamierzających:

 •  opanować tajniki wiedzy księgowej dla samodzielnego księgowego
  oferujemy dużą ilość wiedzy na zajęciach i w przekazywanych materiałach
 • przygotować się praktycznie na stanowisko samodzielnego księgowego
  gwarantujemy solidne przygotowanie warsztatowo-teoretyczne z praktyką księgową w FK Symfonia
 • zdobyć 75 godzinną praktykę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  realizowanych w firmach prowadzących księgi rachunkowe o różnym profilu działalności
 • poznać tajniki prowadzenia i kontroli ksiąg rachunkowych
  ułatwiających pracę a w szczególności prowadzonych za pomocą systemu FK Symfonia
 • prowadzić rozliczenia zakresu podatków VAT, CIT, PIT
   w firmach o różnej formie prawnej i strukturze kosztowej
 • poznać zasady prowadzenia prac bilansowych
  realizujemy w tym celu zajęcia z zakresu organizacji i prowadzenia prac bilansowych
 • przygotować się do prowadzenia/kontrolowania księgowości we własnej firmie
Cel kursu:
 • Przygotowanie fachowych kadr niezbędnych do pracy księgowości każdej firmy 
 • Zapewnienie prawidłowej praktyki w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 • Poszerzenie grona księgowych fachowo wykorzystujących program Symfonia 
 • Wdrażanie wzorcowych rozwiązań do praktycznych zastosowań
 • praktycznie przygotowujemy do prowadzenia lub kontroli własnego działu księgowości pamiętając o zasadzie:
  „dobry księgowy zabezpiecza firmę zaś niedouczony zdolny jest ją zniszczyć”.
Ramowy program kursu

Kurs trwa 160 godzin i składa się z 6 modułów:

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1

 Wybrane zagadnienia rachunkowości i księgowości

50

2

 Zagadnienia podatkowe i gospodarcze

30

3

 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

4

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych, osobowych,  osób fizycznych

40

5

 Rozliczanie podatków w księgach rachunkowych

10

6

 Prowadzenie prac bilansowych i sprawozdania finansowe

15

7

 Sesja egzaminacyjna

5

 

   Ogółem czas trwania kursu

160

Księgi rachunkowe prowadzimy w programie Symfonia Finanse i Księgowość, który otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jako zalecany program do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w  cenie kursu:

1) „Vademecum Samodzielnego Księgowego" autorstwa W. Gossa lub odpowiednik
2) „Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach" lub odpowiednik
3) skrypt „Ustawa o rachunkowości”
4) skrypt Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
5) skrypt „Polityka rachunkowości jednostki” - wersja uproszczona
6) skrypt „Księgi rachunkowe w systemie FK Symfonia”
7) płytę instalacyjną Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem
8) zestawy wzorów dokumentów, materiały ćwiczeniowe w postaci dokumentów księgowych, wydruków i na nośnikach informatycznych  oraz notatnik,
9) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

Warunki nauki:
 • wykłady i ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych uzupełniane materiałami pomocniczymi.
 • zajęcia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych odbywają się w pracowni księgowej na programie FK Symfonia oraz powiązanych z nimi Symfonia Środki Trwałe, Symfonia Handel na bazach firm wg autorskich opracowań wykładowców.
 • część pierwsza kursu to wykłady wybranych tematów z zakresu rachunkowości w oparciu o Ustawę o Rachunkowości
 • część druga to wykłady specjalistów z Izby Skarbowej i urzędów skarbowych  z zakresu podatków
 • część trzecia to zajęcia warsztatowe w oparciu o zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych
 • część czwarta to prowadzenie ksiąg rachunkowych w Symfonii dla spółek kapitałowych, osobowych i osób fizycznych
 • część piąta przeznaczona jest na rozliczanie podatków w każdej z prowadzonych w części czwartej
 • część szósta dotyczy operacji zamknięć rocznych, przeprowadzania prac bilansowych i sporządzania sprawozdań finansowych
 • w pracowni księgowości każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.
Wykładowcy:

wykładają u nas: doświadczeni wykładowcy-praktycy biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, pracownicy uczelni wyższych, Izb i Urzędów skarbowych, główni księgowi z licencją MF praktycy ze znajomością systemów informatycznych.

Miejsce i czas zajęć:

Zajęcia kursu odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

Kursy księgowości odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,
w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

Z uwagi na obszerny zakres materiału objętego kursem preferujemy dwa bloki zajęć w tygodniu w związku z czym przybliżony czas trwania kursu wynosi około 4 miesięcy.

Cena i warunki płatności

Opłata za kurs wynosi 2.230,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 600 zł. Natomiast pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu – po ukończeniu kursu i zaliczeniu 
   wszystkich modułów kursu.
2. Certyfikat - po zaliczeniu egzaminu specjalistycznego.
3. Wiedzę, materiały i praktykę z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych 
  i podatkowych w systemie informatycznym Symfonia Finanse i Księgowość, 
  popartą praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami niezbędnymi w zawodzie

 


 

Kurs Samodzielny księgowy dla zaawansowanych

 Szczegółowy program kursu [kod zawodu: 241103]

Kurs trwa 160 godzin i składa się z 6 modułów:

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1

 Wybrane zagadnienia rachunkowości i księgowości

50

2

 Zagadnienia podatkowe i gospodarcze

30

3

 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

4

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych, osobowych, osób fizycznych

40

5

 Rozliczanie podatków w księgach rachunkowych

10

6

 Prowadzenie prac bilansowych i sprawozdania finansowe

15

7

 Sesja egzaminacyjna

5

 

   Ogółem czas trwania kursu

160

Moduły składają się z następujących tematów:

1. Wybrane zagadnienia rachunkowości i księgowości

Rachunkowość wg Ustawy o Rachunkowości

Podstawy prawne rachunkowości w Polsce

Ustawa o rachunkowości
rozporządzenia wykonawcze

Główne zasady, funkcje i struktura rachunkowości

podstawowe pojęcia rachunkowości
podmioty rachunkowości
przedmiot rachunkowości
metody i zasady rachunkowości
polityka rachunkowości
rachunkowość jako źródło informacji
Wiodące definicje w rachunkowości

Wybrane zagadnienia rachunkowości i księgowości

Majątek jednostki i źródła jego finansowania

podział, klasyfikacja, ewidencja, wycena

Aktywa jednostki

Aktywa trwałe

rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne i prawne,
inwestycje długoterminowe

Aktywa obrotowe

zapasy
inwestycje krótkoterminowe
należności

Źródła finansowania działalności jednostki

Kapitały i fundusze własne

kapitał podstawowy
kapitały zapasowe, rezerwowe
wynik finansowy: zyski/straty

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

rezerwy
zobowiązania
rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

Rachunek kosztów

koszty i ich kalkulacja
przychody i ich kwalifikacja
warianty prowadzenia rachunku kosztów
międzyokresowe rozliczanie kosztów i przychodów

Ustalanie i podział wyniku finansowego

zasady ustalania wyniku finansowego
zatwierdzanie wyniku finansowego
zasady podziału zysku i rozliczania strat

2. Zagadnienia podatkowe i gospodarcze

Ordynacja podatkowa i postępowanie podatkowe

ordynacja podatkowa
podstawowe pojęcia z zakresu systemu podatkowego
zobowiązania podatkowe
postępowanie podatkowe, zasady sporządzania pism procesowych

 Podatek VAT

system podatku od towarów i usług w Polsce
konstrukcja podatku, obowiązek podatkowy
podatek naliczony i należny, rozliczenia podatku
dokumentacja podatkowa: faktury VAT, rejestry VAT
VAT a Unia Europejska, eksport, import
wybrane zagadnienia i problemy

Podatek dochodowy od osób prawnych

system podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce
zasady opodatkowania, naliczeń, dokumentacja podatkowa
wybrane zagadnienia i problemy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

system podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
zasady opodatkowania, naliczeń
dokumentacja podatkowa
zasady prowadzenia księgowości uproszczonej i ewidencji dla celów podatkowych
wybrane zagadnienia i problemy

Prawo gospodarcze, pracy i cywilne

wybrane przepisy i zagadnienia ustaw:
o działalności gospodarczej
kodeksu spółek handlowych
kodeksu pracy
kodeksu cywilnego

3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych

Wymogi ustawowe w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych
Modele księgowe w różnych przekrojach działalności oraz dla różnych wariantów prowadzonych rachunków kosztów
Zasady Polityki rachunkowości a możliwości systemu informatycznego
Zasady prowadzenia ksiąg w oparciu o dowody źródłowe
Zasoby informacyjne uzyskiwane z ksiąg rachunkowych

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Symfonii

Spółki kapitałowe

księgi rachunkowe w Symfonii: spółki z o.o., akcyjne
działalność handlowo-usługowo - produkcyjna

Firmy osób fizycznych

księgi rachunkowe w Symfonii: działalność gospodarcza osoby fizycznej
działalność handlowo-usługowo - produkcyjna

Spółki osobowe

księgi rachunkowe w Symfonii: spółki cywilne, jawne, komandytowe
działalność handlowo-usługowo - produkcyjna

5. Rozliczanie podatków w księgach rachunkowych

Rozliczanie podatku VAT

ewidencje VAT
rozliczanie VAT
deklaracje VAT-7, VAT-UE

Rozliczanie podatku dochodowego CIT

zasady naliczania i dokumentowania
ustalanie zobowiązań podatkowych

Rozliczanie podatku dochodowego PIT

zasady naliczania i dokumentowania
ustalanie zobowiązań podatkowych

6. Prowadzenie prac bilansowych i sprawozdania finansowe

Prowadzenie prac bilansowych

przygotowanie i przebieg prac bilansowych,
inwentaryzacja i jej rozliczenie
dokumentowanie prac bilansowych w systemie FK

Zamykanie ksiąg rachunkowych

rozliczenia roczne związane z księgami
procedury zamknięć rocznych

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

bilans
rachunek zysków i strat
informacje dodatkowe