Kurs księgowości i rachunkowości od podstaw do praktyki

Kurs księgowości i rachunkowości od podstaw teoretycznych do zdobycia praktyki księgowej
przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w programie Finanse i Księgowość Symfonia.

Ten kurs księgowy od podstaw dedykujemy dla osób początkujących i szukających pracy
w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera

Obejmuje zagadnienia księgowości i rachunkowości oraz praktykę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, gdzie:

 • po przygotowaniu z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości i księgowości
 • następuje przejście do zajęć przygotowujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • po takim przygotowaniu księgi rachunkowe  prowadzone są w pracowni księgowości komputerowej w Symfonii przez 40 godzin,
 • księgi rachunkowe prowadzi się w wybranej firmie przez trzy okresy obrachunkowe
 • wymagana ilość dokumentów do ujęcia w księgach wynosi minimum 50.
 • realizowane są obowiązki kontrolne i sprawozdawcze w tym obowiązkowe kontrolne zestawienia obrotów i sald kont, RZiS oraz bilans, naliczanie podatków CIT, PIT, VAT w tym deklaracja VAT -7.
 Kurs ten adresujemy do osób bez praktyki księgowej a nawet początkującym, zaś program
zajęć tego kursu ma umożliwić adeptom pracę w księgowości  i przygotować ich do normalnej
pracy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Po ukończeniu tego kursu śmiało możemy polecać najlepszych absolwentów (sami przekonaliśmy się po zatrudnieniu ich m.in. w naszym biurze rachunkowym).

Informacje o kursie                               Szczegółowy program kursu

 
Wymagania:

zainteresowanie tematyką, potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych i elementarna znajomość obsługi komputera


 

Kurs księgowości i rachunkowości od podstaw do praktyki

informacja o kursie [kod zawodu: 331301]

Dla kogo?

Jest to kurs księgowy przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy zamierzają podjąć pracę w księgowości a nie posiadają wystarczającej wiedzy oraz praktyki księgowej a także dla osób

 • początkujących lub rozpoczynających pracę w księgowości, rachunkowości
 • które chcą zdobyć wiedzę na poziomie umożliwiającym im podjęcie pracy w księgowości bezpośrednio po ukończeniu kursu
 • osób, które mają wstępne przygotowanie księgowe ale brakuje im praktyki w prowadzeniu ksiąg komputerowych .

Nie obiecujemy, że słuchacze po tym kursie osiągną wiedzę na poziomie samodzielnego księgowego - jest to nierealne przy tej ilości godzin (niestety!),
natomiast możemy zapewnić wymaganą praktykę księgową na warsztatach tego kursu, po ukończeniu którego można od razu rozpocząć pracę w księgowości gdzie używa się programów Symfonii lub zbliżonych. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie w firmach prowadzi się księgowość wyłącznie w systemach komputerowych
dla słuchaczy przeznaczyliśmy w tym kursie aż 40 godzin zajęć przy prowadzeniu komputerowych ksiąg rachunkowych, 
a także dla osób zamierzających:

- przygotować się praktycznie do zawodu księgowego
    mając solidne przygotowanie teoretyczne poparte praktyką księgową w FK Symfonia

- zdobyć 60 godzinną praktykę w ewidencjonowaniu dokumentów księgowych
    realizowanych w konkretnej firmie prowadzącej księgi rachunkowe

- podjąć pracę w dziale księgowości
    jako księgowy z praktyką księgową w firmie, biurze rachunkowym

- prowadzić księgowość w swojej firmie
    praktycznie przygotowujemy do prowadzenia własnej księgowości

- poznać tajemnice prowadzenia ksiąg rachunkowych
   w szczególności prowadzonych za pomocą systemu Symfonia

- zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami zakresu podatków
   prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych

- zapoznać się z podstawami naliczania wynagrodzeń
   prezentujemy zasady naliczania wynagrodzeń 

Cel kursu:
 • przygotowanie uczestników do zawodu księgowego i pracy w księgowości: zapoznanie
  z wymaganym materiałem teoretycznym, z typowymi dokumentami i urządzeniami księgowymi
  typu: księgi rachunkowe wraz niezbędnymi zestawieniami, rejestrami i ewidencjami.
 • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami,
  realizacja typowych operacji księgowych, dekretacje na kontach księgowych,
 • tworzenie zestawień obrotów i sald kont, naliczanie rachunku zysków i strat, bilansu, księgowanie:
  podatków, ZUS, płac, zamykanie księgi
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT:w formie tradycyjnej i komputerowej.
Ramowy program

Kurs trwa 80 godzin i składa się z 4 modułów

Lp

Nazwa modułu

ilość godzin

1

Podstawy rachunkowości i księgowości

20

2

Prowadzenie rachunkowości w księgach

20

3

Ewidencja księgowa w FK Symfonia - pracownia komputerowa

25

4

Prace księgowego w księgach rachunkowych - pracownia komputerowa

15

 

Razem godzin kursu

80

Księgi rachunkowe prowadzimy w programie Symfonia Finanse i Księgowość, 
który otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
jako zalecany program do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w cenie kursu:

1) „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania" autorstwa Barbary Gierusz
2) skrypt „Rachunkowość podmiotów gospodarczych i księgi rachunkowe w systemie FK Symfonia"
3) szablony ćwiczeniowe z przykładowymi księgowaniami stosowanymi na kursie
4) zestaw instalacyjny Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem
5) zestawy ćwiczeniowe i komplet obowiązujących druków księgowych oraz notatnik,
6) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

Warunki nauki:
 • wykłady i ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych uzupełniane materiałami pomocniczymi.
 • zajęcia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych odbywają się w pracowni księgowej na programie FK Symfonia
 • część pierwsza kursu to wykłady i ćwiczenia z zakresu rachunkowości i księgowości objęte tematem kursu
 • część druga to omawianie kolejnych zagadnień księgowości z praktycznymi ćwiczeniami do ujęcia w księgach rachunkowych
 • część trzecia to wprowadzenie do obsługi programu FK Symfonia oraz ewidencja księgowa conajmniej 50 przykładowych dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • część czwarta przeznaczona jest na praktykę w zakresie kontroli dokumentów ujętych w księgach rachunkowych FK Symfonia, sporządzania niezbędnych raportów i zestawień wymaganych w codziennej pracy księgowego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych odbywa się w skomputeryzowanej pracowni księgowej z wykorzystaniem Finanse i Księgowość Symfonia na bazach firm wg autorskich opracowań wykładowców. Na życzenie może się to odbyć w innych systemach.
 • w pracowni księgowości każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.
Wykładowcy:
Prowadzący: wieloletni wykładowcy główni księgowi z licencją MF prowadzący 
biura rachunkowe, księgowość jednostek gospodarczych, praktycy omawianych zagadnień.
Miejsce i czas zajęć:
Zajęcia kursu odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego 
w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

Kursy księgowości odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,
w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

Z uwagi na obszerny zakres materiału objętego kursem preferujemy dwa bloki zajęć w tygodniu
w związku z czym przybliżony czas trwania kursu wynosi około 3 miesięcy.

Cena i warunki płatności
Opłata za kurs księgowy wynosi: 1.189 zł brutto (w cenie jest 23% VAT)

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu księgowości wpłacają
zaliczkę w wysokości co najmniej 200 zł. Pozostała należność jest spłacana w całości lub
w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego
po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu - zgodne z wymogami MEN po zaliczeniu wszystkich 
modułów kursu
2. materiały i wiedzę popartą praktyką umożliwiającą natychmiastowe podjęcie pracy księgowego

 


  

Kurs księgowości rachunkowości od podstaw do praktyki

szczegółowy program kursu [kod zawodu: 331301]

Kurs trwa 80 godzin i składa się z 4 modułów

Lp

Nazwa modułu

ilość godzin

1

Podstawy rachunkowości i księgowości

20

2

Prowadzenie rachunkowości w księgach

20

3

Ewidencja księgowa w FK Symfonia - pracownia komputerowa

25

4

Prace księgowego w księgach rachunkowych - pracownia komputerowa

15

 

Razem godzin kursu

80

Moduły składają się z następujących tematów:

1. Podstawy rachunkowości i księgowości

Przepisy prawne regulujące zagadnienia objęte kursem

 • Ustawa o Rachunkowości
 • ustawy o podatku dochodowym, VAT
 • ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych
 • ustawa o działalności gospodarczej
 • formy prowadzenia księgowości: pełna rachunkowość

Pojęcia i definicje podstawowe

 • Konto księgowe, plan kont, dowody księgowe, metody ewidencji, koszty, przychody, wynik finansowy,
  rachunek zysków i strat ,bilans
 • Księgi i dzienniki, zapisy i dekretacje księgowe, kontrolne zestawienia obrotów i sald kont
 • Dokumenty księgowe i ich podział, zasady ujmowania w księgach
 • Charakterystyka majątku firmy i źródeł finansowania działalności:
 • Środki trwałe - klasyfikacja, podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • Zapasy: towary, materiały, księgowość ilościowo-wartościowa w magazynie,
  wycena materiałów, inwentaryzacje i remanenty
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
  obrót gotówkowy i bezgotówkowy, inne środki pieniężne
 • Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ewidencja, rozliczanie,
 • Zobowiązania wobec pracowników, rozliczenia listy płac, ewidencja wynagrodzeń,
  pozostałe rozrachunki
 • Zobowiązania podatkowe, ZUS, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

2. Prowadzenie rachunkowości w księgach

- praca na drukach

 • Zasady księgowania - przykłady i omówienie
 • Księga handlowa (amerykanka), karty kontowe
 • Ewidencja dowodów księgowych dla różnych typów operacji
  dokumenty proste, bankowe, kasowe, magazynowe, rachunki
 • Faktury VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT-7
 • Ewidencja przychodów i kosztów
 • Operacje księgowe - naliczanie wyniku finansowego, zamknięcie kont
 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont (obrotówki)
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie bilansu
 • Naliczanie podatków dochodowych i deklaracji VAT-7

3. ZASADY PRACY Z PROGRAMEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYMFONIA

 • Wymagania programu księgowego FK Symfonia
 • Opis modułów programu
 • Opis zasad pracy z modułami programu
 • Zakładanie nowej firmy i czynności z tym związane;
 • Ustawienia programu
 • Modyfikacja panu kont: analityki i syntetyki
 • Przypisywanie kont do bilansu i rachunku zysków i strat
 • Definiowanie formularzy dekretacyjnych, rejestrów VAT
 • Rozbudowa kartotek w programie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w FK  SYMFONIA

 • Zasady wypełniania formularzy dekretacyjnych
 • Dekretacja dokumentów księgowych prostych: magazynowych, poleceń księgowania
 • Bilans otwarcia - wprowadzanie danych w tym rozrachunki bilansu otwarcia
 • Księgowanie bilansu otwarcia
 • Dekretacja dokumentów bankowych, kasowych
 • Dekretacja faktur VAT w księgach, rejestrach VAT i rozrachunkach
 • Wypełnianie rejestrów VAT
 • Wypełnianie i rozliczanie rozrachunków
 • Kopiowanie dekretacji, stosowanie szablonów i wzorców
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji VAT
 • Rozrachunki wynagrodzeń z pracownikami; Urzędem Skarbowym, ZUS, kontrahentami.

4. Prace księgowego w księgach rachunkowych - pracownia komputerowa

 • Wyszukiwanie dokumentów zaewidencjonowanych w FK Symfonia
 • Poprawa błędów stwierdzonych w dekretacjach; usuwanie błędnych zapisów
 • Kontrola i rozliczanie rozrachunków
 • Księgowanie dokumentów do ksiąg
 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont tzw. obrotówki
 • Zamykanie okresów sprawozdawczych;
 • Obliczanie rachunku zysków i strat
 • Naliczanie wyniku finansowego, dochodu do opodatkowania
 • Sporządzanie bilansu
 • Sporządzanie raportów i wydruków wymaganych w pracy z księgami rachunkowymi
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo danych.