Kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Kurs książki przychodów i rozchodów w wersji tradycyjnej oraz komputerowej prowadzonej 
w programie Symfonia Mała Księgowość.

Kurs księgi przychodów i rozchodów od podstaw

informacje szczegółowe o kursie

Dla kogo?

Kurs dla osób prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów. Zawiera w sobie także organizację i zasady prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Część praktyczna kursu to prowadzenie komputerowej KPiR równolegle do formy tradycyjnej.

Ten kurs KPiR dedykujemy także dla osób zamierzających:
 • prowadzić własną działalność gospodarczą lub w formie spółki
 • odbyć praktykę zawodową przy prowadzeniu ksiąg podatkowych w pracowni księgowej z wykorzystaniem KPiR Symfonia
 • podjąć pracę w dziale księgowości/biurze rachunkowym,
 • rozpocząć pracę z książką przychodów i rozchodów w szczególności KPiR
  prowadzoną za pomocą systemu komputerowego
 • podnieść swoje umiejętności z zakresu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu
 • abyć praktykę przy prowadzeniu książki przychodów-rozchodów w formie tradycyjnej
  jak i formie elektronicznej
 • wykorzystać w praktyce programy księgowe z pakietu Symfonia® w pracy lub działalności

Wymagania: zainteresowanie tematyką i elementarna znajomość obsługi komputera w zakresie Windows

Cel kursu:
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia księgowości uproszczonej i pracy w księgowości
 • zapoznanie z wymaganym materiałem teoretycznym, z typowymi dokumentami księgowymi i urządzeniami księgowymi typu: książka przychodów-rozchodów wraz niezbędnymi rejestrami i ewidencjami.
 • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, naliczanie ZUS, płac, podatków, księgowanie do kolumn ksiąg,
 • prowadzenie przychodów-rozchodów, sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, VAT: w formie tradycyjnej i w programie komputerowym.
Ramowy program

Kurs trwa 35 godzin i składa się z 2 modułów

Lp

Nazwa modułu

Liczba godzin

1.

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt - od podstaw

20

2.

Komputerowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w programie Symfonia

15

 

Razem godzin kursu

35

Warunki nauki:
 • Podstawowymi środkami przekazu są wykłady i ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik uzupełniane materiałami pomocniczymi.
 • Zajęcia specjalistyczne wymagające pomocy i narzędzi księgowych odbywają się w pracowni księgowej z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • Część pierwsza kursu to wykłady prezentujące zagadnienia tematyczne wraz z obowiązującymi interpretacjami, wykładniami oraz praktyczne ćwiczenia i przykłady z rozwiązaniami.
 • Część druga odbywa się w pracowni księgowej z wykorzystaniem komputerowej książki przychodów i rozchodów Mała Księgowość Symfonia
 • Program stosowany na zajęciach to: Mała Księgowość Symfonia® do obsługi podatkowej
  książki przychodów rozchodów. Na życzenie może się to odbyć w innych systemach.
 • W pracowni księgowości każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko
  komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.
 • Tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w cenie kursu:

1) skrypt „Podatkowa księga przychodów i rozchodów"
2) płytę instalacyjną Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem
3) zestawy ćwiczeniowe i komplet obowiązujących druków księgowych oraz notatnik,
4) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

Wykładowcy:

Wykładowcy to: główni księgowi z licencją MF prowadzący biura rachunkowe,
księgowość jednostek gospodarczych, praktycy omawianych zagadnień.

Miejsce i czas zajęć:

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego
w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

Kursy odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,
w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

Przybliżony czas trwania kursu wynosi około 2 miesięcy

Cena i warunki płatności

Cena za kurs wynosi: 624,00 zł brutto, (w tym 23% VAT)

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają
zaliczkę w wysokości co najmniej 150 zł. Pozostała należność jest spłacana w całości lub
w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego
po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN po zaliczeniu 
wszystkich modułów kursu
2. materiały i wiedzę popartą praktyką umożliwiającą natychmiastowe podjęcie 
pracy księgowego

 


Kurs księgi przychodów i rozchodów od podstaw

szczegółowy program

Kurs trwa 35 godzin i składa się z 2 modułów

Lp

Nazwa modułu

Liczba godzin

1.

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt - od podstaw

20

2.

Komputerowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w programie Symfonia

15

 

Razem godzin kursu

35

Moduły składają się z następujących tematów:

1. Księga przychodów i rozchodów, ryczałt - od podstaw

 • Podstawy prawne
  Formy opodatkowania małych podmiotów gospodarczych oraz podstawy
  prawne ich funkcjonowania
  System podatkowy w Polsce: opodatkowanie osób fizycznych i spółek osobowych
  Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  Ryczałt ewidencjonowany
  Karta podatkowa
 • Prowadzenie księgi i ewidencji
  Zasady prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego
  Źródła przychodów i ich ewidencjonowanie
  Prowadzenie wymaganych ewidencji podatkowych
  Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Źródła przychodów i ich ewidencjonowanie
  Koszty związane z prowadzoną działalnością
  Obowiązki podatników w zakresie podatku VAT
  Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  Rozliczanie samochodu w firmie
  Zamykanie księgi
  Rozliczanie podatku dochodowego właściciela i od płac
  Rozliczanie podatku VAT

2. Komputerowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w programie Symfonia

 • ZASADY PRACY Z PROGRAMEM KPiR MAŁA KSIĘGOWOŚĆ SYMFONIA
  Wymagania programu,
  Opis programu i zasad działania
 • Zajęcia praktyczne
  Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  Zakładanie nowej firmy i czynności z tym związane;
  Ustawienia programu: Kartoteki i rejestry VAT, dokumenty-formularze, parametry programu
  Dekretacja dokumentów księgowych - przykłady
  Wyszukiwanie dokumentów; poprawa błędów; usuwanie błędnych,
  Ewidencja zdarzeń gospodarczych
  na podstawie dostarczonych dowodów księgowych w okresie dwóch miesięcy:
  przychodów ze sprzedaży towarów i usług
  pozostałych przychodów
  zakupów towarów handlowych i materiałów
  rejestracja kosztów ubocznych zakupu
  naliczanie wynagrodzeń prostych i ich ewidencja
  ujęcie pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej
  środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: ewidencja i rozliczanie amortyzacji
  rozliczanie kosztów samochodu w firmie
  prowadzenie pozostałych wymaganych ewidencji: pracowniczych, wyposażenia,
  ewidencje dla potrzeb VAT: rejestry VAT, sprzedaży
  księgowanie dokumentów do ksiąg
  zamykanie księgi
  rozliczanie dochodu z uwzględnieniem remanentów
  obliczanie podatku dochodowego właścicieli w skali podatkowej i dla podatku liniowego
  obliczanie podatku od płac
  PIT-5, PIT-4, VAT-7 - sporządzanie raportów, zestawień
  sporządzanie deklaracji VAT-7
  Raporty i wydruki,
  Archiwizacja i bezpieczeństwo danych