Kurs Kadry i Płace - Specjalista ds. kadr i płac + Płatnik

Rozbudowany, specjalistyczny kurs kadrowo-płacowy obejmujący
 • zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych
 • zagadnienia i problematykę zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • zagadnienia podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • obsługę programu Płatnik
 • wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji związanej  z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS
Kurs kończy się egzaminem specjalistycznym potwierdzającym zdobycie określonych 
kwalifikacji zawodowych (2 sesje trwające 6 godzin, w cenie kursu),
które winien posiadać Specjalista ds. kadr i płac [kody zawodu: 242307 i 242310].
Informacje o kursie                                                     Szczegółowy program kursu

 


 

Wymagania: 

zainteresowanie tematem, potrzeba podwyższania kwalifikacji zawodowych,
obsługa komputera i znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych np. Excel  w stopniu podstawowym

 

Kurs Kadry i Płace - Specjalista ds. kadr i płac z programem Płatnik

informacje szczegółowe   [kody zawodu: 242307 i 242310]   

Dla kogo?

kurs kadrowo-płacowy z modułem obsługi programu Płatnik przewidziany jest dla osób zainteresowanych zdobyciem wysokich kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie, zwieńczony  zaliczeniem trudnego egzaminu końcowego na tytuł Specjalisty ds. kadr i płac [przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne]. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w tym kursie mają możliwość:

- przygotować się praktycznie do pracy w dziale kadrowo-płacowym

gwarantujemy solidne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych i dużą ilość materiałów i zajęć praktycznych
w formie warsztatów z dokumentacji kadrowej, prowadzenia i zasad organizacji naliczania wynagrodzeń, ZUS,
podatków, programu Płatnik

- zdobyć 85 godzinną praktykę w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych

realizowanych na warsztatach z dokumentacji kadrowej, naliczania wynagrodzeń metodami tradycyjnymi
i komputerowymi, ewidencji dokumentacji ubezpieczonych i rozliczeń ZUS za pomocą programu Płatnik 

- poznać organizację i zasady pracy systemie komputerowym Kadry i Płace Symfonia

obsługa kadrowo-płacowa wybranej firmy w Kadrach i Płacach Symfonia jako rozbudowana forma zajęć
w pracowni komputerowej, naliczanie wynagrodzeń za 2-3 miesięcy

- zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w temacie kursu

przekazujemy dużą ilość materiałów, przykładów, wskazówek niezbędnych w pracy zarówno w formie
wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych 

Cel kursu: 
 • podniesienie kwalifikacji słuchaczy z zakresu profesjonalnej problematyki kadrowej i płacowej do poziomu oczekiwanego w praktyce zawodowej 
 • uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu przepisów prawa pracy, problematyki płac, ZUS, podatków na bazie materiałów objętych kursem
 • praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków.
 • zapoznanie z programem Płatnik oraz zasadami prowadzenia dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS za pomocą programu Płatnik.
 • przygotowanie fachowych kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu

 Cel ten osiągamy poprzez dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych,
narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Ramowy program
Kurs trwa 137 godzin i składa się z 6 modułów [w tym dodatkowo 12 godz. egzaminu 
specjalistycznego - maksymalnie dwukrotne podejście (w cenie kursu) ] :

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1.

Prawo pracy i kodeks cywilny

30

2.

Dokumentacja kadrowo-płacowa

10

3.

ZUS - zagadnienia dotyczące ubezpieczeń, zasiłków

10

4.

Płace - całokształt spraw płacowych

25

5.

Komputerowe zajęcia kadrowo-płacowe [w tym Kadry i Płace Symfonia]

35

6.

Płatnik w kadrach i płacach

 15

 

Egzamin specjalistyczny [w cenie kursu]

12

 

Razem godzin kursu

137

Każdy słuchacz otrzymuje w cenie kursu:

1) podręcznik „Dokumentacja i ewidencja pracownicza"
2) książka „Kodeks Pracy"
3) skrypt „Prawo Pracy"
4) skrypt „ZUS - komentarz do Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby macierzyństwa" 
5) skrypt "Płace - wybrane zagadnienia 
6) skrypt "Płatnik - rozliczenia z ZUS"
7) Pracownicze teczki ABC,
8) „Kalkulatory płacowe Dzeta",
9) zestaw instalacyjny Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem 
elektronicznym
10)zestaw instalacyjny programu Płatnik wraz ze szkoleniem i bazami kursowymi
11) zestawy wzorów dokumentów kadrowo-płacowych, wydruków oraz notatnik, 
12) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

 Warunki nauki:
 • wykłady i ćwiczenia prowadzone technikami multimedialnymi uzupełniane materiałami pomocniczymi do samodzielnej realizacji. 
 • zagadnienia prawa pracy i ZUS wykładowcy prezentują w świetle najnowszych przepisów prawnych i orzeczeń
 • zajęcia dokumentacji kadrowej i płac odbywają się w formie warsztatów z praktycznym sporządzaniem dokumentów, druków, formularzy stosowanych w zawodzie
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane w formie wykładu
  z licznymi przykładami. Niezależnie od tego słuchacze otrzymują podane rozwiązania przykładów do samodzielnej analizy.
 • zajęcia w skomputeryzowanej pracowni kadrowo-płacowej to naliczanie wynagrodzeń z wykorzystaniem autorskich Kalkulatorów płacowych Dzeta 
 • w pracowni komputerowej realizacja naliczania wynagrodzeń i prowadzenie działu kadrowo-płacowego
  w programie Symfonia Kadry i Płace.
 • Praca w Symfonii Kadry i Płace odbywa się na specjalnej szkoleniowej bazie danych umożliwiającej wykonanie wszystkich zadań przewidzianych na zajęciach. 
 • W Symfonii standardowo przewidziano prowadzenie kadr i płac w okresie 3 miesięcy
 • W pracowni kadrowo-płacowej każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.Na życzenie organizujemy pracę w innych kadrowo-płacowych systemach informatycznych.
 • Zajęcia z Płatnika w całości realizowane są w pracowni na programie Płatnik.
 • Standardowo w Płatniku dokonuje się rozliczeń ZUS za 3 miesięczny okres.
Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez: prawników, specjalistów-praktyków Państwowej Inspekcji Pracy, z ZUS,
z zakresu kadr i płac, dokumentacji pracowniczej i spraw personalnych, praktyków zastosowań programów
kadrowo- płacowych i Płatnika.

Miejsce i czas zajęć:
Zajęcia odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego 
w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

Kursy odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,
w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 10 godzin lekcyjnych.

Z uwagi na obszerny zakres materiału objętego kursem preferujemy dwa bloki zajęć
w tygodniu w związku z czym przybliżony czas trwania kursu wynosi około 2 miesięcy.

Cena i warunki płatności
Cena kursu wynosi: 1.797 zł (w cenie 23% VAT) 

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 400 zł. Natomiast pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN po zaliczeniu 
wszystkich modułów kursu
2. Wiedzę, materiały i praktykę z zakresu tematu kursu, popartą praktycznymi 
wskazówkami i rozwiązaniami niezbędnymi w zawodzie.
3. Certyfikat Specjalisty ds. Kadr i Płac - pod uzyskaniu pozytywnego zaliczenia 
egzaminu specjalistycznego.

Dopuszczenie do egzaminu na tytuł Specjalisty ds. Kadr i Płac następuje po uzyskaniu zaliczenia z każdego modułu z oceną minimum dobry.
Przystąpienie do egzaminu na Certyfikat jest dobrowolne .

 


Kurs Kadry i Płace  Specjalista ds. kadr i płac + Płatnik

program szczegółowy   [kody zawodu: 242307 i 242310]

Kurs trwa 137 godzin i składa się z 6 modułów [w tym dodatkowo 12 godz. egzaminu 
specjalistycznego - maksymalnie dwukrotne podejście (w cenie kursu) ] :

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1.

Prawo pracy i kodeks cywilny

30

2.

Dokumentacja kadrowo-płacowa

10

3.

ZUS - zagadnienia dotyczące ubezpieczeń, zasiłków

10

4.

Płace - całokształt spraw płacowych

25

5.

Komputerowe zajęcia kadrowo-płacowe [w tym Kadry i Płace Symfonia]

35

6.

Płatnik w kadrach i płacach

 15

 

Egzamin specjalistyczny [w cenie kursu]

12

 

Razem godzin kursu

137

Moduły składają się z następujących tematów:

1. Prawo pracy i kodeks cywilny

 • Podstawowe zasady prawa pracy; wybrane akty prawne - podstawowe formy prawne,
  źródła prawa w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • Stosunek pracy a świadczenie pracy - różnice pomiędzy umowami regulowanymi
  kodeksem pracy i cywilnym
 • Umowy o pracę w kraju i zagranicą - formy, rodzaje i procedury
 • Umowy cywilnoprawne - umowa zlecenie, o dzieł,;kontrakt menedżerski
 • Czas pracy - podstawowe pojęcia; ewidencja; dyscyplina pracy; zwolnienia i nieobecności
 • Wynagrodzenia za pracę i jego ochrona
 • Rozwiązywanie umów o pracę - tryby, formy, warunki, konsultacje związkowe, terminy
 • Roszczenia w związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę
 • Urlopy pracownicze - wypoczynkowe; dodatkowe urlopy wypoczynkowe; macierzyńskie,
  wychowawcze; bezpłatne; prawo, wymiar, zasady udzielania, przedawnienie,
  ekwiwalent pieniężny
 • Obowiązki pracodawcy - akty wewnątrzzakładowe, regulamin pracy; regulamin
  wynagrodzenia; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; układ zbiorowy pracy,
  szkolenia bhp
 • Zasady sporządzania i wydawania świadectw pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Obowiązki pracownika - zakaz konkurencji; zasady usprawiedliwiania nieobecności
  w pracy; zwolnienia od pracy; odpowiedzialność porządkowa pracownika;
  podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
 • Ochrona pracy kobiet; młodocianych
 • Pracownicy tymczasowi

2. Dokumentacja kadrowa

 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem i prowadzeniem akt osobowych - wymogi prawne
 • Dokumentacja pracownicza: teczki ABC dla pracownika, wzory stosowane w praktyce
 • Dokumenty i ewidencje dotyczące wynagrodzeń, czasu pracy, ilości pracy
 • Przepisy regulujące zakres i ramy kadrowej dokumentacji niezbędnej w firmie;
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie archiwizowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej

3. ZUS - zagadnienia dotyczące ubezpieczeń, zasiłków

 • System ubezpieczeń i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego ZUS
 • Wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie oraz inne świadczenia
 • Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - płatnicy, odbiorcy,
  zasady wykorzystywania, obliczeń
 • Analizy przypadków stosowanych w praktyce
 • Obowiązki płatnika wobec ubezpieczonych i ZUS,

4. Płace - całokształt spraw płacowych

 • Pojęcia podstawowe: systemy płacowe, składniki wynagrodzenia,
 • Wzory stosowanych list płac, pasków płacowych, kart wynagrodzeń do wyliczeń wynagrodzeń
 • Dokumentowanie czasu, ilości i wartości pracy, karty urlopowe, chorobowe,
 • Stosowane składniki wynagrodzeń, dodatki,
 • Naliczanie wynagrodzenia i innych obowiązkowych świadczeń pracowniczych,
  urlopów, chorobowego,składek ZUS, zdrowotnych, zaliczek na podatek
 • Druki rozliczeniowe, płatnicze, korygujące oraz pozostałe ewidencje ZUS
 • Wypełnianie druków zgłoszeniowych, rozliczeniowych i raportów ZUS
 • Potrącenia wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy
 • Sprawozdawczość i statystyka płacowa

5. Komputerowe zajęcia kadrowo-płacowe [w tym Kadry i Płace Symfonia]

Płace, ZUS, podatki

 • zasady działania kalkulatorów wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych
 • przepisy regulujące zasady naliczania wynagrodzeń w kalkulatorach płacowych
 • naliczanie wynagrodzeń grup pracowników w różnych wariantach wynagrodzeń:
  zasadniczych, godzinowych, dniówkowych w różnych wymiarach czasu pracy.
 • względnianie dodatków do wynagrodzenia w postaci premii, nagród, dodatków,
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych,  ekwiwalentów urlopowych,  urlopów okolicznościowych, 
 • zasady nalliczania wynagrodzenia chorobowego 
 • zasady naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • zasiłki macierzyńskie i wychowawcze
 • rozliczanie nadgodzin, nieobecności, potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych.
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenie, o dzieło, z Art. 13.7, z Art. 13.9
 • prowadzenie wymaganych przepisami: dokumentacji płacowej, podatkowej, druków ZUS
 • rozliczanie wynagrodzeń w kolejnych miesiącach, przekazywanie danych do Płatnika,
  księgowości.
Przykłady realizowane są na Kalkulatorach szkoleniowych Dzeta oraz w programie 
Kadry i Płace Symfonia.

 Sprawy kadrowe:

 • Prowadzenie spraw kadrowych na przykładach w programie Kadry i Płace
  Symfonia wraz z niezbędnymi dokumentami.
 • Procedury nawiązywania stosunku pracy: zatrudniania pracowników,
  zleceniobiorców,
 • Dokumentacja pracownicza w trakcie trwania stosunku pracy lub
  umowy cywilnoprawnej.
 • Procedury i dokumentacja wymagane przy rozwiązywaniu stosunku pracy
 • Przykładowe wzory raportów związanych z dokumentacją pracowniczą
  wykorzystywane w programie Kadry i Płace Symfonia
 • Archiwizacja i przechowywanie danych

 6. Płatnik w kadrach i płacach

 • Metody rozliczeń z ZUS w programie Płatnik – czyli co i kiedy musi być zrealizowane
 • Wprowadzenie do obsługi programu Płatnik, wymagane ustawienia, parametry i certyfikaty
 • Dokumenty płatników – o czym należy pamiętać
 • Ewidencja płatników w programie Płatnik
 • Dokumenty zgłoszeniowe płatników
 • Rejestr ubezpieczonych – kartoteki pełne możliwości
 • Ewidencja ubezpieczonych bezpośrednio w programie Płatnik
 • Import ubezpieczonych z programów Kadry i Płace Symfonia
 • Dokumenty zgłoszeniowe – najczęściej  zgłaszane problemy
 • Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych wynikające z różnych form podlegania ubezpieczonym
 • Ewidencje ubezpieczonych w programie Płatnik dla typowych sytuacji pracowniczych, zleceniobiorców, oraz innych osób podlegających ubezpieczeniom
 • Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych – czyli co może się nam przytrafić
 • Powody dla których należy przeprowadzać korekty dokumentów pierwotnych tj. przekazanych już do ZUS
 • Najczęściej występujące przypadki obowiązku generowania korekt
 • Dokumenty rozliczeniowe – czyli „esencja” rozliczeń z ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej za ubezpieczonych na przykładach rozliczanych wynagrodzeń
 • Rozliczanie składek ZUS za pracowników, z tytułu umów cywilnoprawnych, z innych tytułów
 • Rozliczanie składek ZUS za osoby przebywające na chorobowym, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Rozliczanie innych zdarzeń nieskładkowych w dokumentacji rozliczeniowej
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych – to się każdemu przytrafi!!!
 • Najczęściej występujące przypadki obowiązku generowania korekt