Egzamin specjalisty ds kadr i płac - opis warunków i wymogów

 

Warunki przystąpienia do egzaminu specjalistycznego na tytuł 

1. „Specjalista ds. kadr  i płac”

2. „Specjalista ds. kadr”

3. „Specjalista ds. płac”

  
1. Egzamin jest przeznaczony dla osób ubiegających się o tytuł 
„Specjalista ds. Kadr i Płac”
„Specjalista ds. Kadr”
„Specjalista ds. Płac”.
 
2. Uczestnicy kursu:
1) „Kadry i Płace” - mają prawo bezpłatnego przystąpienia do dwóch sesji egzaminu:
    „Specjalista ds. kadr i płac” w cenie kursu, w ciągu 9 miesięcy od ukończenia kursu.
2) „Kadry” – mają prawo bezpłatnego przystąpienia do jednej sesji egzaminu: 
    ”Specjalista ds. kadr” w cenie kursu, w ciągu 9 miesięcy od ukończenia kursu.
3) „Płace” – mają prawo bezpłatnego przystapienia do jednej sesji egzaminu:
   ”Specjalista ds. płac” w cenie kursu, w ciągu 9 miesięcy od ukończenia kursu
Każde następne przystąpienie do egzaminu jest płatne – cena 184,50zł brutto za każdą sesję.
 
3. Warunki konieczne aby przystąpić do wybranej sesji egzaminu specjalistycznego to: 
1) zaliczenie wszystkich modułów kursu z oceną min. 4.0 (dobry)
2) pisemne oświadczenie o zaznajomieniu się z warunkami egzaminu specjalistycznego
3) zgłoszenie pisemne, faksowe, e-mailem lub osobiste w sekretariacie firmy ze wskazaniem
   typu egzaminu specjalistycznego – najpóźniej 1 tydzień przed planowaną datą egzaminu
4) wpłata kaucji w wysokości 50 zł brutto w terminie najpóźniej 7 dni przed datą egzaminu
   – kaucja    podlega zwrotowi w dniu egzaminu jeśli zgłaszający stawi się na danej sesji,
   w przeciwnym przypadku kaucja nie zwracana
5) uzyskanie zakwalifikowania się na listę osób przystępujących do egzaminu (min. 12 osób)
 
4. Uczestnik zakwalifikowany na listę osób uprawnionych do egzaminu specjalistycznego:
1) może bez utraty prawa bezpłatnego przystąpienia do egzaminu – zrezygnować najpóźniej 
   7 dni przed datą egzaminu - uprawnienie to przysługuje tylko 1 raz
2) w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych można zrezygnować  nawet
   w dniu egzaminu. Wymagana jest jednak pisemna akceptacja Komisji Egzaminacyjnej.
   Uprawnienie to przysługuje tylko 1 raz.
3) w przypadku powtórzenia sytuacji pkt „1” lub „2” osoba traci oba bezpłatne podejścia
 
5. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w danej sesji egzaminacyjnej zna czas na rozwiązanie
   zadań zgodny z ustalonym harmonogramem egzaminu. 
 
6. W zakresie działu „Płace” uczestnik może wybrać metodę ręczną (tradycyjne kalkulatory) bądź komputerową
   (kalkulatory szkoleniowe Dzeta lub własne arkusze kalkulacyjne).    
a) w formie naliczania list płac i rozliczenia z ZUS w Płatniku
 
 
7. Każdy uczestnik ma prawo posiadać ogólnodostępną literaturę fachową w trakcie sesji egzaminu
   specjalistycznego.
 
8 Warunkiem zdobycia tytułu Specjalisty w zakresie objętym egzaminem specjalistycznym jest uzyskanie
   wymaganej liczby punktów dla każdego działu objętego egzaminem.
         
9.  Obowiązkowe moduły na egzaminie w celu uzyskania tytułu: 
 
1) „Specjalista ds. kadr i płac”
- dokumentacja kadrowa – 65 min: pytania problemowe tym wypełnianie dokumentacji
- prawo pracy – 55 min: zestaw pytań testowych
- ZUS – 55 min: zestaw pytań testowych
- Płace – 100 min: naliczenie list płac lub rozwiązanie zadań problemowych
- Płatnik - 20 min: sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej na podstawie list płac
 
2) „Specjalista ds. kadr”
- dokumentacja kadrowa – 65 min: pytania problemowe tym wypełnianie dokumentacji
- prawo pracy – 55 min: zestaw pytań testowych
- ZUS – 55 min: zestaw pytań testowych
 
3) „Specjalista ds. płac”
- ZUS – 55 min: zestaw pytań testowych
- Płace – 100 min: naliczenie list płac lub rozwiązanie zadań problemowych
- Płatnik - 20min: sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej na podstawie list płac