Kurs księgowości od podstaw do sporządzenia bilansu

Kurs księgowy dla początkujących w dziedzinie księgowości przygotowujący do pracy księgowego jako pierwszy etat zdobywania wiedzy przeznaczonej dla osób pracujących w księgowości. W tym kursie nie przewidziano zajęć komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość od podstaw do sporządzenia bilansu

informacje o kursie

Dla kogo?

Kurs księgowości od podstaw przeznaczony jest dla rozpoczynających przygodę z księgowością lub początkujących w księgowości. Skierowany jest dla osób nieznających zagadnień z zakresu księgowości oraz niemających przygotowania komputerowego a zamierzających przygotować się do dalszego podnoszenia kwalifikacji oraz planujących pracę w księgowości. 

oraz dla osób zamierzających:

 • poznać zagadnienia z zakresu księgowości
 • rozpocząć pracę z księgami rachunkowymi 
 • odbyć praktykę księgową na drukach
 • przygotować się do podniesienia swoich kwalifikacji 
 • poznać podstawy zasad naliczania wynagrodzeń

Wymagania: zainteresowanie tematyką  

Cel kursu:
 • przygotowanie uczestników do zawodu księgowego i pracy w księgowości: zapoznanie
  z wymaganym materiałem teoretycznym, z typowymi dokumentami i urządzeniami
  księgowymi typu: księgi rachunkowe wraz z niezbędnymi ewidencjami.
 • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi
  dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, księgowanie ZUS, płac, podatków,
  dekretacje na kontach ksiąg, zestawień obrotów i sald, naliczanie rachunku zysków i strat, bilansu.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie tradycyjnej.
Ramowy program

Kurs Podstawy księgowości i rachunkowości trwa 40 godzin i składa się z 1 części: 

Lp

Nazwa modułu

ilość godzin

1.

 Podstawy rachunkowości i księgowości

40

 

Razem godzin kursu

40


Warunki nauki:
 • Podstawowymi środkami przekazu są wykłady i ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem
  nowoczesnych technik uzupełniane materiałami pomocniczymi.
 • Część pierwsza kursu to wykłady prezentujące zagadnienia tematyczne wraz z obowiązującymi interpretacjami, wykładniami oraz praktyczne ćwiczenia i przykłady z rozwiązaniami.
 • Tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.
Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w cenie kursu:

1) „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania" autorstwa Barbary Gierusz
2) zestawy ćwiczeniowe i komplet obowiązujących druków księgowych, notatnik,
3) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

Wykładowcy:
Wykładają u nas: wieloletni wykładowcy, praktycy, główni księgowi z licencją MF prowadzący 
biura rachunkowe i księgowość jednostek gospodarczych, praktycy omawianych zagadnień.
Miejsce i czas zajęć:

Zajęcia w Katowicach odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego
w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze. Kursy księgowości odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00, w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00 wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

Przybliżony czas trwania kursu wynosi około 1-1,5 miesiąca.

Cena i warunki płatności
Opłata za kurs wynosi: 738 zł brutto (w tym 23% VAT )

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę
w wysokości co najmniej 150 zł. Pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg
harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu - zgodne z wymogami MEN po zaliczeniu wszystkich 
modułów kursu
2. Wiedzę popartą praktyką umożliwiającą natychmiastowe podjęcie pracy księgowego

 


 

 Księgowość od podstaw do sporządzenia bilansu

program kursu
Kurs trwa 40 godzin i składa się z 1 części: 

Lp

Nazwa modułu

ilość godzin

1.

Podstawy rachunkowości i księgowości

40

 

Razem godzin kursu

40

Moduły składają się z następujących tematów:

1. Podstawy rachunkowości i księgowości

Podstawy prawne rachunkowości i działalności gospodarczej

 • Ustawa o Rachunkowości
  Podatek od osób prawnych;
  Podatek od osób fizycznych;
  Podatek VAT
  Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zasiłkowe
  Formy prowadzenia księgowości w działalności gospodarczej w pełnej
  rachunkowości
  Zestawienia obrotów i sald kont (obrotówka)
  Rachunek zysków i strat
  Bilans
  Operacje księgowe - naliczanie wyniku finansowego, zamknięcie kont
  VAT naliczony i należny - ewidencja

Praca na drukach

 • Zasady księgowania - Aktywa, Pasywa - przykłady i omówienie
 • Księga handlowa (amerykanka), karty kontowe
 • Raport kasowy - dekretacje KP i KW
 • Dowody wewnętrzne: Pk
 • Dowody magazynowe: Pz. Wz, Rw, MM, Rw, PP itp.
 • Faktury i rachunki
 • Naliczanie wynagrodzeń: umowy - o pracę, zlecenie, o dzieło
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Samochód w firmie
 • CIT: obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Rozliczenia VAT: deklaracja VAT-7, rejestry
 • Podstawy księgowości - od konta do bilansu
 • Konto księgowe, bilans, plan kont, koszty, przychody, wynik finansowy,
 • rachunek zysków i strat
 • Księgi i dzienniki, zapisy i dekretacje księgowe,
 • Księgowanie faktur, Pz, Wz, Pk (listy płac, amortyzacja, koszty, podatki, ZUS)
 • Księgowość ilościowo-wartościowa w magazynie
 • Wycena materiałów, ceny ewidencyjne; remanenty
 • Dokumenty wewnętrzne: Polecenia księgowania
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Rozliczenie listy płac
 • Rozrachunki; zaliczki - księgowanie i rozliczanie
 • Środki trwałe - księgowanie; amortyzacja liniowa, degresywna